Regulamin

 

I Definicje.

     Następujące słowa i wyrażenia pisane wielką literą mają niżej określone znaczenia:

 1. Wynajmujący lub House Manager – właściciel firmy House Manager i strony internetowej www.housemanagers.pl
 2. Najemca- klient lub klienci Wynajmującego zawierający z Wynajmującym umowę najmu.
 3. Osoby towarzyszące – ogół osób korzystających z wynajętego lokalu.
 4. Apartament- lokal mieszkalny, szczegółowo opisany w ofercie przedstawionej na stronie www.housemanagers.pl, który Wynajmujący wynajmuję na pobyt czasowy w celach wypoczynkowych lub turystycznych
 5. Najem apartamentu – umowa najmu krótkoterminowego zawarta pomiędzy Wynajmującym, a Najemcą na warunkach określonych w niniejszym regulaminie. Zawarcie umowy następuje z chwilą dokonania rezerwacji.

 

II. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy regulamin określa warunki, zgodnie z którymi można dokonać rezerwacji i wynajmu apartamentów zamieszczonych w ofercie firmy House Manager, ul. Władysława IV 32/3, 81-742 Sopot, a dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. W sytuacji gdy Najemca nie godzi się na zawarte w nim postanowienia powinien odstąpić od dokonania rezerwacji.
 2. Zawarta umowa obejmuje tylko i wyłącznie wynajem apartamentu - bez wyżywienia i dojazdu. Cena podana w e-mailu potwierdzającym rezerwację oraz na stronie internetowej jest ceną całkowitą wynajmu uwzględniającą wszystkie podatki, a także opłaty za media oraz sprzątanie końcowe.
 3. Firma House Manager zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia rezerwacji oraz jej anulowania bez podania przyczyny.

 

III.  Warunki rezerwacji.

 1. Rezerwacji apartamentu można dokonać:

      -  on- line wypełniając formularz rezerwacji zamieszczony na stronie www.housemanagers.pl

       i potwierdzenie tej czynności poprzez kliknięcie przycisku „rezerwuj”;

     -  telefonicznie pod numerem telefonu  +48 723 948 266

     - lub drogą elektroniczną wysyłając e-mail na adres rezerwacje@housemanagers.pl

 1. Każdy z apartamentów posiada indywidualną nazwę. Należy zapoznać się z jego lokalizacją, standardem, wyposażeniem oraz ilością dostępnych miejsc noclegowych i ich rozmieszczeniem.
 2. Po dokonaniu rezerwacji, Najemca otrzymuje maila z informacją o sposobach i terminach płatności.
 3. Rezerwacja wymaga wpłaty bezzwrotnej opłaty rezerwacyjnej (przedpłaty) w wysokości 30% wartości ceny najmu. Przedpłatę należy wpłacić zgodnie z procedurą płatności on-line obsługiwaną przez stronę internetową bądź poprzez zwykły przelew bankowy, w przeciągu 24h od dokonania rezerwacji.
 4. Po zaksięgowaniu przedpłaty rezerwacja zmienia status na „Rezerwację Gwarantowaną”. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie oznacza odstąpienie od umowy oraz automatyczne anulowanie wstępnej rezerwacji. Pozostałą kwotę należy wpłacić najpóźniej w momencie przekazania kluczy do obiektu.
 5. W przypadku nie przybycia do apartamentu w dniu zameldowania wpłacona kwota przedpłaty nie podlega zwrotowi, Wynajmujący zaś nie jest zobowiązany do zachowania apartamentu dla Najemcy w kolejnych dniach planowanego pobytu.
 6. Najemca wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych firmy House Manager. Dane będą przetwarzane w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji lub ewentualnym dochodzeniem roszczeń.
 7. Najemca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Dane nie będą udostępniane inny odbiorcom i będą przechowywane przez okres 10 lat licząc od dnia zakończenia umowy.

 

IV. Sprawy porządkowe.

 1. Najemca oraz Osoby Towarzyszące zobowiązani są do przestrzegania ciszy nocnej obowiązującej we wszystkich apartamentach firmy House Manager między godziną 22:00 – 7:00 oraz do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymanie obiektu w należytym stanie.
 2. 2.Liczba osób zakwaterowanych i mieszkających w apartamencie nie może przekraczać liczby podanej podczas rezerwacji. Wobec naruszenia postanowienia, firma House Manager ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym  bez zwrotu kwoty należności z tytułu pozostałego okresu rezerwacji.
 3. Najemca zobowiązany jest za każdym razem w odpowiedni sposób zabezpieczyć Apartament w przypadku jego opuszczenia poprzez dokładne zamknięcie okien oraz drzwi wejściowych na klucz oraz pełnić staranną opiekę nad kluczem. W przypadku niespełnienia wyżej wymienionego obowiązku zabezpieczenia Apartamentu, Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody poniesione przez Wynajmującego w związku z działaniami osób trzecich.
 4. W apartamencie kategorycznie zabrania się palenia tytoniu, świec itp. oraz wprowadzania zwierząt . Najemca , w którego Apartamencie zostanie złamany powyższy zakaz, zostanie obciążony opłatą 500,00 PLN stanowiącą równoważność kosztów prania zasłon i narzut oraz innych czynności porządkowych w apartamencie.
 5. Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia braku wyposażenia lub szkód zastałych bądź wyrządzonych w apartamencie. W przypadku niezgłoszenia zastanych szkód , Najemca może być obciążony kosztami ich naprawienia. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone w Apartamencie oraz budynku w którym znajduje się wynajmowany lokal.
 6. W przypadku gdy Najemca lub goście są pod wpływem alkoholu, środków odurzających, zachowują się głośno stwarzając jednocześnie zagrożenie dla innych osób oraz mienia, firma House Manager zastrzega sobie możliwość do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Najemcy wraz z osobami towarzyszącymi  z Apartamentu ( w razie potrzeby przy asyście Policji) zachowując przy tym prawo do opłaty za całość zarezerwowanego pobytu przez Najemcę  

 

 V. Odpowiedzialność klienta.

 1. Najemca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszystkie szkody powstałe w wynajmowanym przez siebie obiekcie spowodowane przez Najemcę lub osoby przebywające w obiekcie i zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Wynajmującego o spowodowaniu szkody oraz do naprawienia szkody
 2. Wynajmujący jest uprawniony do potrącenia z kaucji należnej kwoty za złamanie postanowień regulaminu. W przypadku gdy wartość roszczeń przekracza wartość kaucji, Najemca jest zobowiązany dopłacić żądaną kwotę. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia karty płatniczej Najemcy.
 3. Gdy Najemca uchyla się od poniesienia odpowiedzialności za szkodę, i uchyla się od przyjęcia kar porządkowych, wynikających ze złamania postanowień wymienionych w niniejszym regulaminie, Wynajmujący sporządza protokół i następnie podejmuje działania zmierzające do wyegzekwowania stosownych należności, włącznie z wytoczeniem powództwa.

 

 VI. Zameldowanie / wymeldowanie.

 1. Zameldowanie rozpoczyna się o godzinie 15:00. Przyjazd powinien nastąpić w godzinach ustalonych z personelem House Manager. Najemca zobowiązany jest do poinformowania personelu najpóźniej dzień przed przyjazdem o planowanej godzinie odbioru kluczy pod numerem telefonu podanym na stronie. W przypadku braku możliwości dotarcia na wcześniej umówioną godzinę klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania telefonicznie obsługi HM. Jeżeli istnieje taka możliwość po wcześniejszym uzgodnieniu z obsługą HM, można odebrać klucze do obiektu wcześniej. W przypadku chęci zakwaterowania w godzinach nienormowanych pobierana jest dodatkowa jednorazowa opłata: 20:00-22:00 ( 50,00 PLN), 22:00-2:00 (80,00 PLN)
 2. Podczas zameldowania klient zostanie poproszony o:

    - ukazanie ważnego dokumentu tożsamości ( dowód osobisty lub paszport)

    - uiszczenie płatności za pobyt ( gotówką bądź kartą kredytową)

    - dostarczenie danych karty kredytowej lub kaucji w wysokości od 200 do 800 PLN

     ( kaucja zostanie zwrócona w  dniu wyjazdu)

     3.Obsługa HM ma prawo do odmowy wydania kluczy w przypadku, gdy gość:

    - nie posiada ważnego dowodu tożsamości,

    - znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,

    - zachowuje się w sposób agresywny tym samym stwarzając bezpośrednie zagrożenie dla innych osób oraz mienia

 1. Doba hotelowa kończy się o godzinie 11:00. Dokładna godzina odbioru kluczy przez obsługę HM ustalana jest indywidualnie z Klientem dzień przed wyjazdem. Pracownik HM przyjeżdża do apartamentu, odbiera klucze i oddaje kaucję. Wyjazd z apartamentu po godzinie 11:00 bez wcześniejszego ustalenia z personelem HM traktowany będzie jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę i liczony według obowiązującego cennika. W przypadku wymeldowania przed godziną 7:00 pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 50,00 PLN.
 2. W okresie sezonu wysokiego przyjmujemy rezerwacje minimum 4 noclegowe. Istnieje możliwość zarezerwowania krótszego pobytu w momencie gdy rezerwacja jest przedłużeniem innej istniejącej rezerwacji.

 

VII. Zmiany w rezerwacji / anulowanie rezerwacji.

 1. W przypadku rezygnacji z rezerwacji wpłacona przedpłata nie podlega zwrotowi. Klient ma prawo do przełożenia rezerwacji na inny wybrany termin w br. kalendarzowym. Zmiany można dokonać jedynie z zachowaniem pierwotnej długości pobytu, oraz ceny na minimum 14 dni przed planowanym terminem pobytu. W przypadku wybrania nowego terminu w droższym sezonie lub droższym apartamencie wymagana jest dopłata różnicy w cenie.
 2. W przypadku wcześniejszego opuszczenia apartamentu przez rezerwującego lub późnego przybycia do obiektu firma HM nie zwraca pieniędzy za niewykorzystany pobyt. Skrócenie pobytu na mniej niż 14 dni przed planowanym przyjazdem zobowiązuje klienta do pokrycia 100% kosztów noclegów z których zrezygnował.
 3. W każdej chwili klient ma prawo przenieść bezpłatnie na inną osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej rezerwacji obowiązki. W takiej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić firmę House Manager o zmianie rezerwującego podając dane personalne osoby, która przejmie prawa i obowiązki wynikające z umowy.
 4. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość w przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia czynności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami zaproponowania klientowi obiektu zastępczego podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego. W przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej firma House Manager może anulować rezerwację. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste klienta lub jego majątku z powodów niezależnych od firmy House Manager nie będzie mogło być zagwarantowane. Kwoty wpłacane przez klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już świadczone.
 5. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu związane z: pracami budowlanymi lub wykończeniowymi jakie mogą być prowadzone na terenie obiektu, w którym usytuowany jest apartament jak i wokół niego, przerwami z przyczyn niezależnych od Wynajmującego dostawy mediów ( m.in. prądu, wody, gazu) lub hałasem z nieruchomości sąsiednich.
 6. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności względem Najemcy za brak wody, gazu, prądu jeżeli brak ten jest spowodowany przerwami w dostawie mediów przez przedsiębiorstwa przesyłowe, a także za awarię pieca gazowego, urządzeń technicznych lub elektrycznych , sprzętu RTV / AGD znajdujących się w apartamencie.

 

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Firma House Manager Maciej Prusiński nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody majątkowe lub osobiste poniesione przez Najemcę lub osoby trzecie w trakcie pobytu w apartamencie.
 2. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Wynajmującym a Najemcą jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby firmy House Manager.
 3. Administratorem danych osobowych Najemcy jest Wynajmujący.